Regulamin strony internetowej

Serwis internetowy prowadzony pod niniejszym adresem, zwany dalej „Serwisem”, prowadzony jest przez S&A Fiscaal z siedzibą w ‘s-Gravenhage.

§ 1
Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: Odwiedzającym – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą zdolność prawną, która korzysta z Serwisu,

Usługach – oznacza to usługi świadczone przez S&A Fiscaal drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu

Linkach do pobrania – oznacza to dokumenty możliwe do pobrania za pośrednictwem Serwisu,

§ 2
Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady:

a) świadczenia Odwiedzającym Serwis Usług przez S&A Fiskaal, z zastrzeżeniem usług, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 i 5 poniżej, których zasady świadczenia precyzują odrębne regulaminy,
b) przetwarzania przez S&A Fiscaal danych osobowych Odwiedzającym Serwis będących

osobami fizycznymi.

2. S&A Fiscaal świadczy nieodpłatnie na rzecz Usługobiorcy następujące Usługi:
a) przeglądanie i odczytywanie przez Odwiedzających materiałów zamieszczanych w Serwisie,

b) możliwość zawierania na odległość umów,

3. Zakazane jest korzystanie przez Odwiedzających z Usług w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy S&A Fiscaal.
4. Dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

5. Odwiedzający przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

6. Odwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

§ 3

Wymagania techniczne

1. Aby prawidłowo i w pełni korzystać z Usług, Odwiedzający powinni dysponować:

a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

b) odpowiednią przeglądarką albo oprogramowaniem o odpowiednich parametrach.
2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od akceptacji plików typu Cookies.

§ 4

Korzystanie z Serwisu

1. Przeglądanie i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie, nie wymaga założenia konta w Serwisie.

2. Przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie
następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

§ 5

Zaprzestanie korzystania z Serwisu, Reklamacje

1. Świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Odwiedzających materiałów
zamieszczanych w Serwisie ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

2. Usługobiorca w chwili dokonania wyboru Usługi, płatności a następnie zlecenia wykonania Usługi, zgadza się z wszystkimi postanowieniami niniejszego regulaminu a
6. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez S&A Fiscaal Odwiedzający może składać w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.
7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania
8. Przy rozpatrzeniu reklamacji zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu.
9. O decyzji w kwestii reklamacji Odwiedzający zostanie powiadomiony pisemnie drogą
elektroniczną na adres e-mail podany przez Składającego reklamację.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Odwiedzających jest S&A Fiscaal.
2. Przetwarzanie danych osobowych Odwiedzających będzie odbywać się na podstawie:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) oraz RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych.

3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia
składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Usługobiorca powinien kierować na adres poczty elektronicznej podany na stronie

4. Regulamin wchodzi w życie dnia 18.09.2023 r.